برای مطالعه ساختار میکروسکوپی پلیمرها نمی‌توان از پراکندگی پرتو ایکس استفاده کرد. در کنار استفاده از طیف نمایی فوتو الکترونی، از روش‌های دیگر موجود در آزمایشگاه‌های سنکروترون برای شناخت پلیمرها بهره گرفته می‌شود.


پرتو ایکس امکان مشاهده مولکول‌های کوچک تا ابعاد پلیمرها و پروتئین‌ها را فراهم می‌سازد. در مؤسسات تحقیقاتی و آزمایشگاه‌های صنعتی به منظور مطالعه محصولات و شناخت ساختار ترکیب‌ها، بلورها با استفاده از پرتو ایکس مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. مزیت استفاده از تابش سنکروترون در آزمایشگاه در مقایسه با پرتو ایکس، قدرت تفکیک‌پذیری بالا و اندازه کوچک نمونه‌ای است که برای تحلیل مورد نیاز است.