آب نقش مهمی را در فرایندهای ژئودینامیکی در بالای پوسته زمین ایفا می‌کند. در کنار مواد معدنی حاوی آب، هیدروژن ممکن است در مواد معدنی بی آب نیز ذخیره شده باشد. هر چند میزان آب در این مواد معدنی عموما خیلی کم است، ولی مقدار آبی که می‌تواند در این مواد حل شود در بالای پوسته زیاد است. رد آب در مواد معدنی می‌تواند به وسیله طیف سنجی با استفاده از تابش سنکروترون آشکارسازی شود.