برای بررسی انتشار ترک‌ها در صخره‌های سخت در پاسخ به بار اعمال شده، دانستن وجود و چگونگی جهت‌گیری میکروشکاف‌های قبلی ضروری است. زیرا چگونگی رشد و اندرکنش میکروشکاف‌ها، مکانیسم کنترلی غالب درایجاد شکاف‌های ماکروسکوپیک به شمار می‌رود. در عین حال، مرزهای بلورها، حفره‌های کوچک یا سطوح مشترک دو ماده معدنی مختلف نیز می‌تواند به عنوان متمرکز کننده فشار عمل کرده و سبب آغاز فرایند ترک خوردگی شوند. پرتونگاری مقطعی سنکروترون امکان بررسی مشخصات میکروسکوپی از نمونه سنگ های طبیعی و مطالعه میکروشکاف ها را فراهم می سازد.