صنایع خودروسازی تلاش خود را بر یافتن مبدل های کاتالیزوری موثرتر اگزوز متمرکز کرده اند. این مبدل ها به طور همزمان سه آلاینده اصلی اکسیدهای نیتروژن، مونوکسید کربن و هیدروکربن های نسوخته را به نیتروژن، دی اکسید کربن و آب تبدیل می کنند. توسعه مبدل های کاتالیزوری از اواسط دهه 70 میلادی که قوانین زیست محیطی صنعت خودروسازی را برای کاهش میزان تولید گازهای مضر تحت فشار قرار داد، مورد پژوهش و تحقیق قرار گرفت. امروزه، قوانین زیست محیطی جهانی که خواستار استانداردهای بالاتر است، به این تحقیقات جهت می دهد. طیف سنجی جذبی پرتو ایکس (XAS) به عنوان یک روش توانمند برای مطالعه ویژگی های شیمیایی و فیزیکی سطوح کاتالیزوری ثابت شده است. XAS معمولی تنها اطلاعات آماری را ارائه می کند. اما استفاده از تابش سنکروترون امکان انجام آزمایشات دینامیکی را فراهم کرده و مهم تر این که، این آزمايش ها می تواند در کمتر از چند میلی ثانیه انجام گیرد. قابلیت مطالعه واکنش های بسیار سریع برای تجزیه و تحلیل مبدل های کاتالیزوری قابل اهمیت است زیرا چرخه های اکسیداسیون و کاهش در کمتر از یک ثانیه رخ می دهد.