مؤلفه‌های فلزی در طی ساخت و هم چنین در طول دوران عملکرد خود متحمل فشارهای قابل توجهی می‌شوند. این فشارها سبب تغییر شکل و فرسودگی مولفه فلزی شده و کارایی آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ممکن است منجر به نقص در عملکرد آن شود.
دو نوع تحقیقات مهندسی در این زمینه در شتابگر‌های سنکروترون انجام می‌گیرد. تحقیقات کلی درباره پایه‌های بنیادی تنش‌های که به صورت عمدی یا تصادفی در مواد باقی می‌ماند و در طراحی مهندسی مدنظر قرار می گیرد. این موضوع بسیار مهم است چرا که چشم پوشی از آن می‌تواند منجر به نقص‌های پیش بینی نشده شود.

جنبه دیگر تحقیقات، استفاده مستقیم از تابش سنکروترون برای شناخت بیشتر فرایند‌های مهندسی یا عوامل افزایش تنش‌های باقیمانده است. نمونه‌هایی از این تحقیقات عبارتند از:

  • تجزیه و تحلیل تنش‌های باقیمانده در طرح‌های مهندسی هسته‌ای.
  • تحقیقات شرکت رولزرویس برای مطالعه رفتار اجزای مهندسی؛ نتایج این تحقیقات برای تمامی این تحقیقات منجر به درک بهتر از فرایند‌های ساخت و در نظر گرفتن تنش‌های باقیمانده در ساختارهای مهندسی و ارزیابی عملکرد آلیاژها خواهد شد. تحقیقات بر روی تنش در مواد مختلف در شتابگرهای مختلف جریان دارد.بهبود رفتار حرارتی جهت کنترل تنش‌ها در نسل جدید آلیاژهای دیرگداز استفاده کرد.