مطالعه بر روی شیشه با استفاده از تابش سنکروترون تغییر قابل توجهی را در مورد شناخت ساختار و ویژگی‌های شیشه سبب شد. این شناخت منجر به افزایش رغبت برای استفاده از شیشه در صنعت ساختمان و خودرو شد.


 نانوساختارهای مواد مختلف توسط تیمی از محققان صنعتی با استفاده از تابش سنکروترون مورد مطالعه و مشاهده قرار گرفت. به عنوان مثال، اکنون امکان رفتارشناسی کانال‌های انتشار یونی که استحکام مکانیکی و مقاومت در برابر خوردگی شیمیایی را تعیین می‌کند، وجود دارد. این دو مورد مهم‌ترین ویژگی‌هایی هستند که شیشه باید به عنوان یک محصول صنعتی داشته باشد.