از آنجا که امنیت غذایی یکی از موضوعات مهم جهانی به شمار می رود، دانشمندان به دنبال یافتن بهترین راه جهت حفظ مواد ارگانیک خاک‌ها با استفاده از روش‌های مختلف کود دهی هستند. افزایش ماده ارگانیک در خاک به دلایل بسیاری مانند ظرفیت نگهداری آب، کلید رشد محصولات به شمار می‌رود.

دانشمندان از چشمه نور کانادا برای ارزیابی اثرات منابع مختلف کودهای نیتروژنی مکمل بر ترکیب شیمیایی ارگانیک خاک استفاده کردند. آنها به دنبال پاسخ این سوال بودند که چگونه می‌توان استفاده از نیتروژن را بهینه کرد، زیرا کودهای نیتروژنی همان گونه که می‌توانند یک راه حل باشند می‌توانند مسئله‌ساز نیز باشند. ابداع کودهای مصنوعی که نیتروژن آنها از فرم شیمیایی بی اثر هوا گرفته شده و به آمونیاک تبدیل می‌شود، اثر عمیقی بر چرخه نیتروژن داشته است. در حقیقت، بشر میزان نیتروژن موجود در جو را دو برابر کرده است.

40 درصد انسان ها امروزه دخیره غذایی نیتروژن را از کودهای مصنوعی دریافت می‌کنند. در واقع کود دهی اثر عمیقی بر زندگی کل بشر داشته است. جنبه منفی کودهای نیتروژنی این است که نیترات می‌تواند به آب‌های سطحی راه پیدا کرده یا به آب‌های زیرزمینی نفوذ کند و کیفیت آب را تغییر دهد. مسئله دیگر این که نیتروژن می‌تواند به اکسید نیتروژن تبدیل شود که یک گاز گلخانه‌ای قوی به شمار می‌رود. پیش از ابداع کودها، نیتروژن خاک از طریق بارندگی و کشت حبوبات تأمین می‌شد. با ابداع و توسعه کودها انقلابی در بخش کشاورزی ایجاد شد. نتایج آزمایش‌های انجام گرفته در چشمه نور کانادا نشان داد، ماده ارگانیک در خاک به شدت تحت تأثیر مکمل نیتروژنی افزوده به خاک، قرار می‌گیرد. این یافته‌ها به دانشمندان و کشاورزان کمک خواهد کرد در کنار حفظ خاک‌های سالم، پتانسیل رشد مواد غذایی را به حداکثر برسانند.