در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، محصولات جانبی کشاورزی مثل کاه یا سایر پسماندهای ناشی از پردازش محصولات غذایی می‌تواند به عنوان منبعی از آلودگی باشد. با برگرداندن این محصولات جانبی به درون خاک، این منابع آلودگی می‌توانند منبعی از مواد غذایی ارزشمند شود. به خصوص در کشورهای گرمسیری که کمبود مواد مغذی گیاهی مانند فسفات یکی از دلایل اصلی سرانه تولید پایین مواد غذایی است. یک تیم بین المللی از دانشمندان با استفاده از چشمه نور کانادا نشان داده‌اند که پسماندهای برخی از محصولات کشاورزی مثل قهوه و نیشکر منابعی از مواد فسفردار مفید برای کشاورزی هستند که با بازگشت به خاک می‌توانند سبب افزایش حاصل‌خیزی خاک شوند .