صنایع غذایی به طور مستمر در حال توسعه محصولات غذایی جدید برای کسب رضایتمندی مشتریان در زمینه تازگی، سهولت آماده سازی و ارزش غذایی در ضمن حفظ استانداردهای بالای کیفیت هستند.

پاسخ به این چالش، نیازمند تلاش های تحقیقاتی وسیع در زمینه غذایی است چرا که غذاها مخلوط‌های بسیار پیچیده‌ای از عناصر مختلف با ویژگی های حرارتی، مکانیکی و طول عمر متفاوت هستند.

برخی از کارخانجات تولید محصولات غذایی بهره گیری از پرتوهای ایکس تولید شده در مراکز تابش سنکروترون را برای پیشرفت محصولات موجود و تحقیق در زمینه فرصت‌های جدید در پیشرفت و توسعه نوشیدنی‌ها، خامه، کره، نان و شکلات برگزیده‌اند. تجزیه و تحلیل محصولات غذایی به وسیله توموگرافی و پراکندگی پرتو ایکس، نتایجی کیفی و کمی را فراهم می کند که به شناخت رابطه ویژگی‌های ماکروسکوپیک و میکرو ساختار مواد کمک می‌کند.