مشکل جهانی انرژی می‌تواند با استفاده از نور خوشید به عنوان منبع انرژی خانگی مرتفع شود. متأسفانه به دلیل عدم کارآمدی فناوری کنونی انرژی خورشیدی، این انقلاب انرژی تنها به عنوان یک آرزو باقی مانده است.

حتی طراحی‌های اخیر تنها 40 درصد انرژی خورشید را به الکتریسیته تبدیل می‌کنند. مطالعه فرآیند فوتوسنتز می‌تواند در این زمینه راه گشا باشد. در طبیعت، تنها یک آنزیم، «فوتوسیستم II»، توانایی انجام واکنش مهم اکسیداسیون مولکول‌های آب و تولید اکسیژن با بازده بالا را دارد. این آنزیم در گیاهان، جلبک و سیانوباکتری یافت می‌شود و فعالیت آن با انرژی نور جذب شده به گردش در می‌آید و سبب ایجاد جوی غنی از اکسیژن می‌شود که ما هم اکنون از آن بهره‌مند هستیم.

فوتوسیستم II به طور وسیعی با بلورنگاری اشعه ایکس مورد مطالعه قرار گرفته اما دانشمندان با استفاده از تابش سنکروترون توانستند تمامی فرایندهای چرخه پیچیده اکسیداسیون آب را به طور لحظه به لحظه دنبال کنند. شناخت این مکانیسم کلیدی برای تولید سوخت‌های بازگشت‌پذیر در آینده خواهد بود. قابل ذکر است که از انرژی خورشیدی می‌توان برای تولید گاز هیدروژن نیز استفاده کرد.