خط باریکه چیست؟

خط باریکه چیست؟

خط باریکه به مجموعه تجهیزات و ابزارهایی گفته می شود که تابش سنکروترونی را از باریکه‌ی الکترونی تولید و پالایش کرده، سوی نمونه هدایت می‌کند و داده های حاصل از برهم‌کنش پرتو با نمونه را برای. آزمایش‌گران رشته‌های گوناگون آماده‌سازی می‌کند.

بخش‌های گوناگون یک خط باریکه:

چشمه‌ی نور

تابش سنکروترونی بسته به نوع خط باریکه با ابزارهایی در حلقه‌ی انبارش سنکروترون با بهترین کیفیت تولید می‌شود. دوقطبی‌های خم کننده، و ابزارهای الحاقی نوسان‌ساز از جمله این ابزارها هستند

پیش‌گاه

در بخش پیش‌گاه ابزارهای گوناگونی مانند متوقف‌کننده‌ها و برش‌دهنده‌های باریکه فوتونی، پمپ‌های خلاء و پالایه‌های نوری وجود دارند که کار اصلی آنها حذف بخش ناخواسته‌ی باریکه فوتونی و کاهش بار گرمایی وارد بر بخش اپتیک می‌باشد.

اپتیک

در این بخش ابزارهای اپتیکی گوناگونی چون آینه ها، عدسی‌ها، کانونی‌کننده‌ها و تکفام‌کننده ها (بلورها و توری‌ها)، قرار دارند. وظیفه‌ی این بخش بهینه‌کردن نور از نظر انرژی و فضایی برای تحویل به کاربر می‌باشد.

آزمایشگاه

در این بخش نمونه‌ی مورد آزمایش هدف برخورد پرتو قرار می‌گیرد و با ابزارهای ویژه‌ای مانند پراش‌سنج‌ها، بیناب‌نگارها و آشکارسازهای گازی و حالت جامد داده‌های برهمکنش پرتو با نمونه جمع آوری می‌شود.

اتاق داده‌گیری

آزمایشگرها و دانشگران خط باریکه از این اتاقک روند آزمایش را کنترل کرده و داده‌های تولید شده را بارگیری، پردازش و ذخیره می‌کنند.

خطوط باریکه‌ی آزمایشگاه آلبا

BL01 - MIRAS - ریزبیناب‌نگاری

BL01 - MIRAS - ریزبیناب‌نگاری

Devoted to Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy and microscopy, a very potential tool to identify the vibrational signatures and therefore Read More
BL04 - MSPD - پراش پودری

BL04 - MSPD - پراش پودری

High-resolution powder diffraction and high pressure powder diffraction using diamond anvil cells. Read More
BL09 - MISTRAL - میکروسکوپی در ایکس نرم به روش تصویر کامل در مد عبوری

BL09 - MISTRAL - میکروسکوپی در ایکس نرم به روش تصویر کامل در مد عبوری

Cryo nano-tomography for biological applications. Spectroscopic imaging with various X-ray absorption edges. Read More
BL11 - NCD - آزمایش‌های وابسته به زمان، تعیین ساختار و فاز مواد زنده

BL11 - NCD - آزمایش‌های وابسته به زمان، تعیین ساختار و فاز مواد زنده

Small Angle X-ray Scattering (SAXS) experiments provide structural and dynamic information of large molecular assemblies such as polymers, colloids, proteins and Read More
BL13 - XALOC - بلورنگاری درشت مولکول‌ها

BL13 - XALOC - بلورنگاری درشت مولکول‌ها

BL013-XALOC aims to provide Structural Biology groups with a flexible and reliable tool to help in solving structures of macromolecules Read More
BL22 - CLÆSS - بیناب‌نگاری جذبی و گسیلی

BL22 - CLÆSS - بیناب‌نگاری جذبی و گسیلی

BL013-XALOC aims to provide Structural Biology groups with a flexible and reliable tool to help in solving structures of macromolecules Read More
BL24 - CIRCE - تکنیک‌های پیشرفته در گسیل فوتونی

BL24 - CIRCE - تکنیک‌های پیشرفته در گسیل فوتونی

CIRCE is a variable polarization soft X-ray beamline dedicated to advanced photoemission experiments. A plane grating monochromator covering the energy Read More
BL29 - BOREAS - بیناب‌نگاری جذبی تشدیدی، پراکندگی و بازتاب در ایکس نرم

BL29 - BOREAS - بیناب‌نگاری جذبی تشدیدی، پراکندگی و بازتاب در ایکس نرم

The variable polarization soft X-ray beamline is dedicated to fundamental, as well as applied, polarization-dependent spectroscopic investigation of advanced materials. Read More
  • 1