دفتر هماهنگی برنامه‌ی کاربری ایران از آزمایشگاه آلبا
آدرس:
ابتدای بلوار ارتش - پژوهشگاه دانش‌های بنیادی - چشمه‌ی نور ایران
تهران
تهران
19395-5746
ایران
تلفن:
(+9821) 2281-3738
نمابر:
(+9821) 2281-3722
ارسال ایمیل
اختیاری