آخرین مهلت ثبت طرح‌های پیشنهادی 20 اسفندماه 1395 می‌باشد. از آن‌جا که دریافت و بررسی طرح‌های ارسالی پس از این تاریخ امکان‌پذیر نمی‌باشد از دانشگران درخواست می‌شود تا پیش از تاریخ یاد شده نسبت به تکمیل روند نام‌نویسی و ثبت طرح‌های خود اقدام نمایند.